Presentació de l'entitat

Antecedents, justificació, l'entitat i els seus objectius

L'any 2013 es va crear l'Associació Lliure d'Orientació Educativa (A.L.O.E.). Havent detectat al llarg de la nostra experiència professional tota una sèrie de necessitats en les famílies per tal de fer front als nous reptes del s.XXI, decidim crear l'entitat, i així, intentem donar resposta a algunes d'aquestes necessitats.

En un context de canvis socials, als quals tota la ciutadania tracta d'adaptar-se el millor possible, considerem que invertir en l'educació d'infants i joves, i en la formació pedagògica de les famílies, és fonamental per poder superar aquesta nova etapa d'incertesa i fer valer l'oportunitat d'aquests canvis per fonamentar una societat amb uns valors diferents dels que ens han portat a l'actual situació.

Ens trobem actualment amb una complexa situació del sistema educatiu. Per una banda, les taxes d'abandonament escolar són altes. Per altra banda, s'atribueixen aquestes altes taxes al propi sistema educatiu, i els governs reformen contínuament aquests sistemes sense que es percebi una millora de les dades d'èxit escolar.

Actualment, degut a la pandèmia de la Covid-19, ens trobem amb la major crisi sanitària del nostre temps, fet que afecta a tots els àmbits de la societat i molt especialment al sistema educatiu. Considerem, doncs, que cal invertir temps, esforços i diners, en garantir l'èxit escolar de l'alumnat d'avui, que serà qui prengui les decisions demà.

Pel que fa al context familiar, partim d'una idea nuclear, que pot semblar senzilla però que conté moltes implicacions, i és la següent: “La presència de conflictes familiars no resolts provoca malestar i neguit en els menors d'aquesta família, i aquest malestar i neguit pot provocar canvis en la conducta i en el ritme d'aprenentatge”.

En totes les relacions interpersonals, en totes les famílies, hi ha conflictes, i això és normal. Del que es tracta és de tenir eines, recursos i habilitats per poder resoldre aquests conflictes i aconseguir que no provoquin malestar permanent a les persones implicades en el conflicte, que en el cas de la família, són tots els membres (tots pateixen les conseqüències d'un conflicte, encara que no hi participin directament).

A l'hora de proporcionar aquestes eines necessàries per a millorar la convivència i fer front als conflictes de manera positiva, considerem que hi ha dos punts fonamentals: promoure la formació pedagògica de les famílies a través de l'assessorament i acompanyar-les en la resolució de problemes amb els seus fills i filles (d'entre 3 i 18 anys). Els beneficis d'aquestes dues accions són diversos, però principalment:

  • Proporciona un ambient més conciliador entre els fills/es i els seus progenitors.
  • Aconsegueix que mares i pares es sentin més segures en la feina d'educar.
  • Potencia l'autonomia de les famílies a l'hora de cercar solucions als conflictes.

Al mateix temps, ens trobem en l'actualitat amb un gran nombre de famílies re-estructurades després d'una separació o divorci, i també amb famílies monoparentals. Aquestes famílies sovint tenen una major necessitat tant de recursos d'orientació educativa, com de conciliació familiar.

Per últim volem esmentar un punt que també preocupa les famílies i la societat en general, i és l'impacte que tenen les TIC sobre l'educació. Internet i els smartphones han portat l'accessibilitat de la informació i la transmissió de continguts a un nivell que fa uns pocs anys semblava impossible. La velocitat amb la qual hem introduït aquestes tecnologies en la nostra vida quotidiana ha estat també formidable, i potser no s'ha tingut suficientment en compte com afecten a tres factors claus en el desenvolupament de les persones: les relacions interpersonals, els usos del temps, i les metodologies d'aprenentatge.

L'Associació Lliure d'Orientació Educativa (A.L.O.E.) proposa tota una sèrie d'activitats i serveis per tal de fer front, en la mesura de les nostres possibilitats, a aquests reptes de l'educació al s.XXI.

L'Associació es financia exclusivament a través de les quotes dels socis, donacions i serveis puntuals a organismes públics i privats. A diferència de la majoria d'entitats, no rebem subvencions de cap organisme públic.

OBJECTIUS:

Els objectius generals de l'Associació Lliure d'Orientació Educativa són els següents:

  • Contribuir a la conciliació familiar, i a l'èxit escolar d'infants i joves, oferint atenció directa, activitats i serveis educatius en horari extra-escolar.
  • Assessorar les famílies en tot el que té a veure amb l'educació dels seus fills i filles.

Altres objectius de l'entitat, que s'apliquen de manera transversal, són:

  • Prevenir l'estigmatització associada al concepte de “trastorn”, la dependència de les teràpies, la cronificació dels problemes de convivència, i la medicalització de problemes que no són estrictament de salut mental.

Dades de contacte

Associació Lliure d'Orientació Educativa (A.L.O.E.)

c/ Miquel Romeu, 93. 1r. pis. (Com arribar-hi) 08907, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Telèfon: 674.831.973

E-mail: aloe@aloe-associacio.org

Web: www.aloe-associacio.org