Activitats i serveis

ACOMPANYAMENT A L'ESTUDI PER A L'E.S.O. I BATXILLERAT

En aquest espai els i les joves participants poden:

 • Avançar els deures del dia o de la setmana.
 • Preparar els exàmens i controls.
 • Realitzar treballs de classe.
 • Reforçar els continguts en què tenen més dificultats.
 • Aprendre a organitzar-se i adquirir hàbits d'estudi.

Els grups són d'un màxim de cinc joves per grup, amb un professor de secundària al seu càrrec. L'objectiu d'aquest reforç és garantir l'èxit escolar de l'alumne i acompanyar-lo en el seu itinerari específic en coordinació amb la família i el tutor o tutora.

Aquesta activitat es realitza durant tot l'any, exceptuant les vacances de Nadal, Setmana Santa i el mes d'agost.

Acompanyament a l'estudi per a l'E.S.O. i Batxillerat

image
REFORÇ ESCOLAR PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA

Aquesta activitat té principalment quatre objectius:

 • Atendre les necessitats educatives específiques de cada nen o nena.
 • Treballar en coordinació amb la família i els tutors/es escolars.
 • Millorar el càlcul mental, l'ortografia, l'expressió oral, la lectura i el vocabulari en anglès a través del joc.
 • Promoure la motivació pels estudis, l'esforç i l'autonomia de l'alumne/a.

METODOLOGIA:

Durant les sessions presencials els nens i nenes treballen de manera individualitzada i autònoma les feines que han de presentar al'escola.

Els grups són de cinc alumnes com a màxim, amb la psicopedagoga de l'ALOE al seu càrrec.

Aquesta activitat es realitza durant tot l'any, exceptuant les vacances de Nadal, Setmana Santa i el mes d'agost.

Reforç escolar per a alumnes de primària

image
ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Aquest servei està adreçat a alumnes que presenten dificultats relacionades amb:

 • TDA (Transtorn per dèficit d'atenció)
 • Dislèxia
 • Discalcúlia
 • Transtorn de conducta
 • Manca de motivació
 • Etc.

Les sessions individuals amb l'alumne/a seran concertades amb la psicopedagoga de l'ALOE. Aquest servei busca en tot moment el màxim rendiment de l'alumne/a.

Com en totes les activitats que realitzem a l'.A.L.O.E., treballarem coordinadament amb la família.

Atenció Psicopedagògica

image
REFORÇ ESCOLAR A DISTÀNCIA (PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT)

Amb el mètode de reforç escolar a distància sense videotrucades de l'Associació A.L.O.E., el 80% dels nostres alumnes aprova totes les assignatures i el 90% millora els seus resultats acadèmics.

Oferim aquest mètode per a alumnes a partir de 6 anys (primer cicle de primària) i fins a la preparació de les proves de selectivitat (2n. de batxillerat).

És molt adequat per a alumnes amb necessitats educatives especials (dislèxia, dèficit d'atenció, etc.) ja que facilita la concentració de l'alumne.

Només cal una línia de telèfon, i com a complement, una adreça de correu electrònic.

El servei és ofert per professionals de l'educació amb una llarga experiència en l'àmbit educatiu, incloent en l'equip una psicopedagoga.

L'horari de les classes s'acorda amb la família, així com els continguts a treballar.

Reforç escolar a distància (primària, secundària i batxillerat)

image
ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC PER A MARES I PARES

Aquest servei intenta donar resposta als pares i mares que es preocupen per exercir l'educació cap als seus fills i filles de la manera més adequada.

Les temàtiques més sol·licitades són:

 • Problemes a l'hora de fer els deures a casa.
 • Ús excessiu de pantalles.
 • Com actuar davant les rebequeries dels més petits.
 • Conflictes entre germans.
 • El procés de separació: com disminuir l'impacte en els fills/es.

La responsable d'aquest servei és la psicopedagoga del nostre centre, amb més de 10 anys d'experiència en l'assessorament pedagògic a famílies.

Assessorament pedagògic per a mares i pares

image
ACOMPANYAMENT EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB ELS FILLS/ES

L'objectiu d'aquesta activitat és aconseguir que pares i fills/es arribin a acords i els respectin.

Les problemàtiques més sol·licitades són:

 • Discussions, baralles i crits: com millorar la convivència familiar.
 • Col·laboració insuficient dels fills i filles en les tasques domèstiques.
 • Com actuar quan els fills/es no respecten les normes.

La metodologia que farem servir serà a partir de reunions (presencials o bé telefòniques) amb els pares i/o mares, amb els fills/es i sessions conjuntes amb pares i/o mares i fills/es.

Aquesta activitat és conduïda per la psicopedagoga del centre, amb més de 10 anys d'experiència en l'acompanyament a famílies per a la resolució de problemes relacionats amb els fills/es.

Acompanyament en la resolució de problemes amb els fills/es

image
Xerrades-col·loqui sobre l'Educació dels fills i filles

També s'ofereixen part dels continguts dels nostres cursos i tallers per ser realitzats en format de xerrada-col·loqui per a mares i pares a les AMPAs, escoles i instituts de la ciutat.

Els temes de les xerrades-col·loqui que oferim són:

 • “Educar avui: pautes i recursos”.
 • “Educar a l'adolescència avui”.
 • “Com ajudar els teus fills i filles amb els estudis”.

La responsable d'aquest servei és la psicopedagoga del nostrecentre.

També s'ofereixen a entitats de la ciutat, associacions de veïns, i en general, a qualsevol organisme o grup que les sol·liciti.

Xerrades-col·loqui sobre l'Educació dels fills i filles

image

Presentació de l'entitat

Antecedents, justificació, l'entitat i els seus objectius

L'any 2013 es va crear l'Associació Lliure d'Orientació Educativa. Havent detectat al llarg de la nostra experiència professional tota una sèrie de necessitats en les famílies per tal de fer front als nous reptes del s.XXI, decidim crear l'entitat, i així, intentem donar resposta a algunes d'aquestes necessitats.

OBJECTIUS:

Els objectius generals de l'Associació Lliure d'Orientació Educativa són els següents:

 • Contribuir a la conciliació familiar, i a l'èxit escolar d'infants i joves, oferint atenció directa, activitats i serveis educatius en horari extra-escolar.
 • Orientar a les famílies en tot el que té a veure amb l'educació dels seus fills i filles.

El Centre

Contacti amb nosaltres

Consultes i suggeriments

Formulari de contacte