ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ:

L'any 2013 es va crear l'Associació Lliure d'Orientació Educativa. La iniciativa prové principalment d'un grup de persones dedicades a l'educació que, havent detectat al llarg de la seva experiència professional tota una sèrie de necessitats en les famílies per tal de fer front als nous reptes del s.XXI, decideixen crear l'entitat, i així, intentar donar resposta a algunes d'aquestes necessitats.

En un context de canvis socials, als quals tota la ciutadania tracta d'adaptar-se el millor possible, considerem que invertir en l'educació d'infants i joves, i en la formació pedagògica de les famílies, és fonamental per poder superar aquesta nova etapa d'incertesa i fer valer l'oportunitat d'aquests canvis per fonamentar una societat amb uns valors diferents dels que ens han portat a l'actual situació.

Ens trobem actualment amb una complexa situació del sistema educatiu. Per una banda, les taxes d'abandonament escolar són altes (el doble de la mitjana europea). Per altra banda, s'atribueixen aquestes altes taxes al propi sistema educatiu, i els governs reformen aquests sistemes sense que es percebi una millora de les dades d'èxit escolar. A més, ens trobem amb una situació de crisi que afecta tots els àmbits de la societat, i amb una consegüent retallada dels recursos disponibles per a l'educació. Considerem, doncs, que cal invertir temps, esforços i diners, en garantir l'èxit escolar de l'alumnat d'avui, que serà qui prengui les decisions demà.

Pel que fa al context familiar, partim d'una idea nuclear, que pot semblar senzilla però que conté moltes implicacions, i és la següent: “La presència de conflictes familiars no resolts provoca malestar i neguit en els menors d'aquesta família, i aquest malestar i neguit pot provocar canvis en la conducta i en el ritme d'aprenentatge”.

En totes les relacions interpersonals, en totes les famílies, hi ha conflictes, i això és normal. Del que es tracta és de tenir eines, recursos, habilitats, per poder resoldre aquests conflictes i aconseguir que no provoquin malestar permanent a les persones implicades en el conflicte, que en el cas de la família, són tots els membres (tots pateixen les conseqüències d'un conflicte, encara que no hi participin directament).

A l'hora de proporcionar aquestes eines necessàries per a millorar la convivència i fer front als conflictes de manera positiva, considerem que hi ha dos punts fonamentals: promoure la formació pedagògica de les famílies, i facilitar un servei d'orientació educativa. Els beneficis d'aquestes dues accions són diversos, però principalment:

 • Fomenta l'intercanvi, el debat, i el suport mutu entre les famílies, i els fa sentir-se acompanyats (i més segurs) en la feina d'educar.
 • Potencia l'autonomia de les famílies a l'hora de cercar solucions als conflictes.
 • Facilita la prevenció de:
  • La cronificació dels conflictes familiars i les seves conseqüències.
  • La medicalització de problemes que no són de salut mental.
  • L'estigmatització de nens i nenes als quals se'ls penja una etiqueta de trastorn quan el que són és víctimes d'un conflicte no resolt.

Al mateix temps, ens trobem en l'actualitat amb un gran nombre de famílies re-estructurades després d'una separació o divorci, i també amb famílies monoparentals. Aquestes famílies sovint tenen una major necessitat tant de recursos d'orientació educativa, com de conciliació familiar.

Per últim volem esmentar un punt que també preocupa les famílies i la societat en general, i és l'impacte que tenen les TIC sobre l'educació. Internet i els smartphones han portat l'accessibilitat de la informació i la transmissió de continguts a un nivell que fa uns pocs anys semblava impossible. La velocitat amb la qual hem introduït aquestes tecnologies en la nostra vida quotidiana ha estat també formidable, i potser no s'ha tingut suficientment en compte com afecten a tres factors claus en el desenvolupament de les persones: les relacions interpersonals, els usos del temps, i les metodologies d'aprenentatge.

L'Associació Lliure d'Orientació Educativa (A.L.O.E.) proposa tota una sèrie d'activitats i serveis per tal de fer front, en la mesura de les nostres possibilitats, a aquests reptes de l'educació al s.XXI.

PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

L'Associació Lliure d'Orientació Educativa (A.L.O.E.) és una entitat formada per professionals de l'educació i persones interessades en dotar de recursos educatius a les noves generacions en aquest món canviant.

Considerem que l'educació és el pilar en què es fonamenta la persona i el mitjà pel qual es transmeten coneixements, habilitats, capacitats i valors, entre d'altres coses. L'associació aposta per una educació integral i durant tota la vida.

L'entorn familiar és primordial pel que fa a l'educació de les persones, i és en aquest entorn on l'associació centra els seus esforços i al qual s'adrecen les nostres principals línies de treball.

Tot plegat, cercant sempre la concordança amb la resta d'actors educatius (escoles, entitats, organismes públics i privats, mitjans de comunicació i la ciutadania en general) a través del treball en xarxa.

L'Associació es financia exclusivament a través de les quotes dels socis, donacions i serveis puntuals a organismes públics i privats. A diferència de la majoria d'entitats, no rebem subvencions de cap organisme públic.

OBJECTIUS:

Els objectius generals de l'Associació Lliure d'Orientació Educativa són els següents:

 • Contribuir a la conciliació familiar, i a l'èxit escolar d'infants i joves, oferint atenció directa, activitats i serveis educatius en horari extra-escolar.
 • Orientar a les famílies en tot el que té a veure amb l'educació dels seus fills i filles.

Altres objectius de l'entitat, que s'apliquen de manera transversal, són:

 • Prevenir l'estigmatització associada al concepte de “trastorn”, la dependència de les teràpies, la cronificació dels problemes de convivència, i la medicalització de problemes que no són estrictament de salut mental.