ACTIVITATS I SERVEIS

REFORÇ ESCOLAR LÚDIC PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA:

Aquesta activitat té principalment quatre objectius:

 • Atendre les necessitats educatives específiques de cada nen o nena.
 • Treballar en coordinació amb la família i els tutors/es escolars.
 • Millorar el càlcul mental, l'ortografia, l'expressió oral, la lectura i el vocabulari en anglès a través del joc.
 • Promoure la motivació pels estudis, l'esforç, i l'autonomia de l'alumne/a.

METODOLOGIA:

Les sessions són de dues hores i estan dividides en dues parts:

 • Una primera part on els nens/es interactuen i es relacionen participant en jocs de càlcul mental, lectura, ortografia, expressió oral i vocabulari en anglès.
 • Una segona part on els nens/es treballen de manera individualitzada i autònoma les feines que han de presentar a l'escola.

Els grups són de set alumnes com a màxim, amb una psicopedagoga al seu càrrec.

Els horaris de PRIMÀRIA per al curs 2019-2020 són els següents:

 • Dilluns i dijous, de 17:30h a 19:30h.

Aquesta activitat es realitza durant tot l'any, excepte les vacances de Nadal, Setmana Santa, i el mes d'agost.

Per a més informació, contacteu amb nosaltres.

REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA: (tornar a l'índex)

Aquest servei està adreçat a alumnes de primària i secundària obligatòria que presenten dificultats concretes, com per exemple:

  En l'àrea de llengües:

 • Expressió escrita desordenada, en català o castellà.
 • Confusió de lletres.
 • Excés de faltes d'ortografia.
 • Lectura molt lenta.
 • Comprensió lectora limitada.
 • Lletra desordenada.

  En l'àrea de matemàtiques:

 • Resolució de problemes matemàtics sense èxit.
 • Sumes o restes portant-ne o sense portar.
 • Divisions i/o multiplicacions amb decimals.

Les sessions individuals amb l'alumne/a seran concertades amb la psicopedagoga de l'ALOE. La reeducació pedagògica individualitzada busca en tot moment el màxim rendiment de l'alumne/a.

Com en totes les activitats que realitzem a l'.A.L.O.E., treballarem coordinadament amb la família.

Per sol·licitar la inscripció o demanar més informació, contacteu amb nosaltres.

ACOMPANYAMENT A L'ESTUDI PER A ALUMNES DE L'E.S.O. I BATXILLERAT: (tornar a l'índex)

En aquest espai els i les joves participants poden:

 • Avançar els deures del dia o de la setmana.
 • Preparar els exàmens i controls.
 • Realitzar treballs de classe.
 • Reforçar els continguts en què tenen més dificultats.
 • Aprendre a organitzar-se i adquirir hàbits d'estudi.

Els grups són d'un màxim de sis joves per grup, amb un professor de secundària al seu càrrec. L'objectiu d'aquest reforç és garantir l'èxit escolar de l'alumne i acompanyar-lo en el seu itinerari específic en coordinació amb la família i el tutor o tutora.

Els horaris d'E.S.O. i Batxillerat per al curs 2019-2020 són els següents:

 • Grup 1: Dilluns i dijous, de 18:00h a 19:30h.
 • Grup 2: Dimecres i divendres, de 15:30h a 17h.
 • Grup 3: Dimarts i divendres, de 18:00h a 19:30h.
 • Grup 4: Dilluns, de 15:30h a 17h. i dimecres, de 18:00h a 19:30h.

Aquesta activitat es realitza durant tot l'any, excepte les vacances de Nadal, Setmana Santa, i el mes d'agost.

Per a més informació, contacteu amb nosaltres.

ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC PER A MARES I PARES: (tornar a l'índex)

Aquest servei intenta donar resposta als pares i mares que es preocupen per exercir l'educació cap als seus fills i filles de la manera més adequada.

Les temàtiques més sol·licitades són:

 • Problemes a l'hora de fer els deures a casa.
 • Col·laboració insuficient dels fills i filles en les tasques domèstiques.
 • Ús excessiu de pantalles (mòbil, tauletes, televisió, videojocs...)
 • Discusions, baralles i crits: com millorar la convivència familiar.
 • El procés de separació: com disminuir l'impacte en els fills/es.

La responsable d'aquest servei és la psicopedagoga del nostre centre, amb més de 10 anys d'experiència en l'assessorament pedagògic a famílies.

Per a més informació i/o sol·licitar cita prèvia, contacteu amb nosaltres.

ACOMPANYAMENT EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB ELS FILLS/ES (de 3 a 18 anys) (tornar a l'índex)

L'objectiu d'aquesta activitat és aconseguir que pares i fills/es arribin a acords i els respectin.

La metodologia que farem servir serà a partir de reunions amb els pares, amb els fills/es i trobades conjuntes amb pares i fills/es.

Aquesta activitat és conduïda per la psicopedagoga del centre.

Per a més informació, contacteu amb nosaltres.

XERRADES-COL·LOQUI SOBRE L'EDUCACIÓ DELS FILLS I FILLES

També s'ofereixen part dels continguts dels nostres cursos i tallers per ser realitzats en format de xerrada-col·loqui per a mares i pares a les AMPAs, escoles i instituts de la ciutat.

Els temes de les xerrades-col·loqui que oferim són:

 • “Educar avui: pautes i recursos”
 • “Educar a l'adolescència avui”
 • “Com ajudar els teus fills i filles amb els estudis”

La responsable d'aquest servei és la psicopedagoga del nostre centre.

També s'ofereixen a entitats de la ciutat, associacions de veïns, i en general, a qualsevol organisme o grup que les sol·liciti.

Si esteu interessats en organitzar una xerrada a la vostra escola o institut, o voleu més informació, contacteu amb nosaltres.